top of page

Chúng tôi đang tìm kiếm những người tài năng để phát triển cùng chúng tôi.

Nhà phát triển định lượng

Python , AI, Phân tích dữ liệu và Thạc sĩ / Tiến sĩ.

Nhà phát triển định lượng

Python , AI, Phân tích dữ liệu và Thạc sĩ / Tiến sĩ.

Nhà phát triển định lượng

Python , AI, Phân tích dữ liệu và Thạc sĩ / Tiến sĩ.

Nhà phát triển định lượng

Python , AI, Phân tích dữ liệu và Thạc sĩ / Tiến sĩ.

bottom of page